reklámacie

REKLAMÁCIEReklamačné podmienky internetového obchodu (e-
shopu) neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho,
a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade, že vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na
kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu
vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok
ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri
tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane
spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom,
postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba
je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej
spoločnosti, alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci
osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a
to hneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným
užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobené kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol
uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi, prirodzenému prostrediu
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými
predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri
živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie
tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť
výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie,
avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je
potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru
a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K
tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame
priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať
výhradne písomne (poštou), alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o
uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia
reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné
potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o
vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v
zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické
zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie
reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma
kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za
tovar, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená
bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje
predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy)
výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na
daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od
kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie
odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej
ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené
zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri
preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa
môže tovar pri preprave poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a
prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi
prehlasujete, že obal je nepoškodený.
13. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o
  nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci
  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
  porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
  alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu
  alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa
  predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu
  neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je
  dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy
  je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská
  32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za
  uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná
  inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a
  alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
  27, alebo elektronicky
  na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová
  adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line
  nachádzajúcu sa na internetovej
  adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri
  riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom
  Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová
  adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia
  Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013
  o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia
  (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení
  spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe
  živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v
  rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor
  živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia
  vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad
  dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
  v znení neskorších predpisov .

 
14. Kontakt: Ing Zuzana Váleková, Lignoprojekt BKN, s.r.o., Garbiarska 4,
031 01 Liptovský Mikuláš, zuzana@motolm.sk, +421 907 201 605

GRANDPRIX

Lorem ipsum dolor sit amet, qui aperiam vituperatoribus at. Aliquip percipit ei vix, ceteros mentitum reprehendunt eu est.

QUICK INFO

Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10am to 2pm
7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn 242 Wythe Ave #4, Brooklyn
+ (123) 124-567-8901 + (123) 124-567-8901
grandprix@qodeinteractive.com grandprix@qodeinteractive.com
sk_SKSlovak